מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה בתיאום עם רשות החדשנות פונה בזאת לקבלת מידע אודות גוף או התאגדות של מספר גופים (קונסורציום) המסוגלים להקים ולהפעיל מכון מזון בשותפות עם המכללה האקדמית תל-חי לרבות מידע בדבר המודלים האפשריים לביצוע הפעילות כאמור.